Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Harmonizuje skórę i umysł.

Znajdź idealną równowagę i odkryj najlepszą wersję siebie.

Przetwarzanie?
Sukces! Jesteś na liście.

Informacje prawne

Definicje

Klient : każda osoba zawodowa lub fizyczna w rozumieniu art. 1123 i następnych francuskiego kodeksu cywilnego lub osoba prawna, która odwiedza Witrynę objętą niniejszymi ogólnymi warunkami.
Usługi : https://perfect-skin.fr/ zapewnia Klientom :

Zawartość: Wszystkie elementy składające się na informacje w Witrynie, w szczególności tekst, obrazy, filmy.

Informacje dla klientów : Zwane dalej "Informacjami", które odpowiadają wszystkim danym osobowym, które mogą być przechowywane przez https://perfect-skin.fr/ w celu zarządzania kontem i relacjami z klientami oraz w celach analitycznych i statystycznych.

Użytkownik : Użytkownik Internetu łączący się z wyżej wymienioną witryną i korzystający z niej.

Dane osobowe: "Informacje, które umożliwiają, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób fizycznych, których dotyczą" (art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).

Terminy "dane osobowe", "osoba, której dane dotyczą", "podwykonawca przetwarzania" i "dane wrażliwe" mają znaczenie określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO: nr 2016-679).

1. Prezentacja strony internetowej.

Zgodnie z art. 6 francuskiej ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, użytkownicy strony internetowej są niniejszym informowani, że https://perfect-skin.fr/ tożsamość różnych stron zaangażowanych w jego wdrażanie i monitorowanie:

Właściciel LTD Flowr Agency Ltd Numer VAT: MT27366407 ? 64 triq san frangisk BLM9695 Bormla
Odpowiedzialny za publikację Flowr Agency Ltd.: [email protected]
Osobą odpowiedzialną za publikację jest osoba fizyczna lub prawna.
Webmaster Kierunek? [email protected]
Gospodarz HOSTINGER, UAB? Jonavos str. 60C, Kaunas 44192 Litwa +37064503378
Inspektor ochrony danych Zarządzanie stroną: [email protected]

Ten model zawiadomienia prawnego został zaproponowany przez darmowy generator ogłoszeń prawnych na stronę internetową

2. Ogólne warunki korzystania z witryny i oferowanych usług.

Witryna stanowi dzieło umysłu chronione przepisami francuskiego kodeksu własności intelektualnej i obowiązującymi przepisami międzynarodowymi. Klient nie może w żaden sposób ponownie wykorzystywać, przenosić ani wykorzystywać na własny rachunek całości lub części elementów lub utworów znajdujących się na Stronie.

Korzystanie z witryny https://perfect-skin.fr/ oznacza pełną i bezwarunkową akceptację ogólnych warunków użytkowania określonych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą zostać zmienione lub uzupełnione w dowolnym momencie, a użytkownicy strony internetowej są niniejszym informowani o wszelkich takich zmianach. https://perfect-skin.fr/ są zatem zachęcani do regularnego konsultowania się z nimi.

Niniejsza strona internetowa jest normalnie dostępna dla użytkowników przez cały czas. Przerwa na konserwację techniczną może jednak zostać zarządzona przez https://perfect-skin.fr/dołoży wszelkich starań, aby informować użytkowników z wyprzedzeniem o datach i godzinach interwencji. Strona internetowa https://perfect-skin.fr/ jest regularnie aktualizowana przez https://perfect-skin.fr/ odpowiedzialny. W ten sam sposób noty prawne mogą zostać zmienione w dowolnym momencie: są one jednak wiążące dla użytkownika, który jest proszony o odwoływanie się do nich tak często, jak to możliwe, w celu ich przeczytania.

3. Opis świadczonych usług.

Strona internetowa https://perfect-skin.fr/ jest dostarczanie informacji o wszystkich działaniach firmy. https://perfect-skin.fr/ stara się zapewnić na stronie https://perfect-skin.fr/ informacje tak dokładne, jak to tylko możliwe. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pominięcia, nieścisłości lub brak aktualizacji informacji, czy to z własnej winy, czy z winy partnerów zewnętrznych, którzy je dostarczają.

Wszystkie informacje na stronie internetowej https://perfect-skin.fr/ mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje zawarte na stronie https://perfect-skin.fr/ nie są wyczerpujące. Podano je z zastrzeżeniem wszelkich zmian, które mogły zostać wprowadzone od czasu ich umieszczenia w Internecie.

4. Umowne ograniczenia dotyczące danych technicznych.

Witryna wykorzystuje technologię JavaScript.Witryna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne wynikające z korzystania z witryny. Ponadto użytkownicy witryny zobowiązują się do uzyskiwania dostępu do witryny przy użyciu najnowszego, wolnego od wirusów sprzętu z najnowszą zaktualizowaną przeglądarką. Witryna https://perfect-skin.fr/ jest hostowany przez dostawcę usług w Unii Europejskiej zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO: nr 2016-679)

Celem jest świadczenie usługi zapewniającej najwyższy poziom dostępności. Host zapewnia ciągłość świadczenia usługi przez 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku. Zastrzega sobie jednak prawo do przerwania świadczenia usługi hostingu na możliwie najkrótszy czas, w szczególności w celach konserwacyjnych, w celu ulepszenia swojej infrastruktury, w przypadku awarii infrastruktury lub jeśli Usługi generują ruch uznany za nietypowy.

https://perfect-skin.fr/ a gospodarz nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego działania sieci internetowej, linii telefonicznych lub sprzętu komputerowego i telefonicznego, w szczególności z powodu przeciążenia sieci uniemożliwiającego dostęp do serwera.

5. Własność intelektualna i podrabianie towarów.

https://perfect-skin.fr/ jest właścicielem praw własności intelektualnej i posiada prawa do korzystania ze wszystkich elementów dostępnych na stronie internetowej, w szczególności tekstów, obrazów, grafiki, logo, filmów, ikon i dźwięków. Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie całości lub części elementów strony, niezależnie od użytych środków lub procesu, jest zabronione, chyba że za uprzednią pisemną zgodą : https://perfect-skin.fr/.

Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie z witryny lub któregokolwiek z jej elementów będzie uważane za naruszenie i będzie ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

6. Ograniczenie odpowiedzialności.

https://perfect-skin.fr/ działa jako wydawca witryny. https://perfect-skin.fr/ ponosi odpowiedzialność za jakość i dokładność publikowanych przez siebie treści.

https://perfect-skin.fr/ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane na sprzęcie użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej. https://perfect-skin.fr/i wynikające albo z używania sprzętu, który nie spełnia specyfikacji wskazanych w punkcie 4, albo z pojawienia się błędu lub niekompatybilności.

https://perfect-skin.fr/ nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania z witryny. https://perfect-skin.fr/. Interaktywne obszary (możliwość zadawania pytań w obszarze kontaktu) są dostępne dla użytkowników. https://perfect-skin.fr/ zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez wcześniejszego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tej przestrzeni, które naruszają przepisy obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W stosownych przypadkach, https://perfect-skin.fr/ zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w szczególności w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, zdjęcia itp.).

7. Zarządzanie danymi osobowymi.

Klient jest informowany o przepisach dotyczących komunikacji marketingowej, ustawie z dnia 21 czerwca 2014 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, ustawie o ochronie danych z dnia 6 sierpnia 2004 r. oraz ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO: nr 2016-679).

7.1 Osoby odpowiedzialne za gromadzenie danych osobowych

W przypadku Danych Osobowych gromadzonych w ramach tworzenia osobistego konta Użytkownika i przeglądania przez niego Strony Internetowej, podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Danych Osobowych jest: Flowr Agency Ltd., Inc. https://perfect-skin.fr/jest reprezentowana przez Zarząd, jego przedstawiciela prawnego

Jako strona odpowiedzialna za przetwarzanie gromadzonych danych, https://perfect-skin.fr/ zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. W szczególności obowiązkiem Klienta jest ustalenie celów przetwarzania danych, zapewnienie potencjalnym klientom i klientom, po uzyskaniu ich zgody, pełnych informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych oraz prowadzenie dokładnego rejestru takiego przetwarzania. W każdym przypadku https://perfect-skin.fr/ przetwarza Dane Osobowe, https://perfect-skin.fr/ podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Dane Osobowe są dokładne i odpowiednie do celów, dla których mają być wykorzystywane. https://perfect-skin.fr/ traktuje ich.

7.2 Cel gromadzonych danych

https://perfect-skin.fr/ może przetwarzać całość lub część danych:

 • w celu umożliwienia przeglądania Witryny oraz zarządzania i śledzenia usług zamówionych przez użytkownika: dane dotyczące połączenia z Witryną i korzystania z niej, fakturowanie, historia zamówień itp.
 • w celu zapobiegania i zwalczania oszustw komputerowych (spamowanie, hakowanie itp.): sprzęt komputerowy używany do przeglądania, adres IP, hasło (zaszyfrowane) itp.
 • w celu usprawnienia nawigacji w Witrynie: dane dotyczące połączenia i użytkowania
 • do przeprowadzania dobrowolnych ankiet satysfakcji dotyczących https://perfect-skin.fr/ adres e-mail
 • w celu prowadzenia kampanii komunikacyjnych (sms, e-mail): numer telefonu, adres e-mail

https://perfect-skin.fr/ nie sprzedaje danych osobowych użytkowników, które są wykorzystywane wyłącznie w razie potrzeby lub do celów statystycznych i analitycznych.

7.3 Prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi, użytkownicy https://perfect-skin.fr/ mają następujące prawa:

 • prawo dostępu (art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i sprostowania (art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), aktualizacji i kompletności danych Użytkowników prawo do zablokowania lub usunięcia danych osobowych Użytkowników (art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), jeżeli takie dane są niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne, nieaktualne lub których gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie lub przechowywanie jest zabronione
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 13-2c RGPD)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych Użytkowników (art. 18 RODO)
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika (art. 21 RODO)
 • prawo do przenoszenia danych dostarczonych przez Użytkowników, w przypadku gdy takie dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu na podstawie ich zgody lub umowy (art. 20 RODO)
 • prawo do określenia, co stanie się z danymi Użytkowników po ich śmierci oraz do wyboru, komu dane te powinny zostać ujawnione. https://perfect-skin.fr/ będzie musiał przekazać (lub nie) swoje dane stronie trzeciej, którą wcześniej wyznaczył

Jak tylko https://perfect-skin.fr/ jest świadomy śmierci Użytkownika i w przypadku braku instrukcji od Użytkownika, https://perfect-skin.fr/ zobowiązuje się do zniszczenia swoich danych, chyba że ich przechowywanie okaże się konieczne do celów dowodowych lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

Jeśli użytkownik chce wiedzieć, jak https://perfect-skin.fr/ wykorzystania swoich Danych Osobowych, żądania ich sprostowania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, Użytkownik może skontaktować się z https://perfect-skin.fr/ pisząc na następujący adres

Flowr Agency Ltd ? Inspektor ochrony danych, zarządzanie witryną
64 triq san frangisk BLM9695 Bormla.

W takim przypadku Użytkownik musi wskazać Dane Osobowe, które chciałby przechowywać. https://perfect-skin.fr/ poprawiać, aktualizować lub usuwać, dokładnie identyfikując się za pomocą kopii dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu).

Wnioski o usunięcie Danych Osobowych będą podlegać obowiązkom nałożonym na https://perfect-skin.fr/ przez prawo, w szczególności w odniesieniu do przechowywania lub archiwizacji dokumentów. Wreszcie, użytkownicy https://perfect-skin.fr/ może złożyć skargę do organów nadzorczych, w szczególności do CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Nieujawnianie danych osobowych

https://perfect-skin.fr/ nie będzie przetwarzać, hostować ani przekazywać Informacji zebranych od swoich Klientów do kraju spoza Unii Europejskiej lub uznanego przez Komisję Europejską za "nieodpowiedni" bez uprzedniego poinformowania o tym Klienta. Jednakże, https://perfect-skin.fr/ zachowuje swobodę wyboru swoich podwykonawców technicznych i handlowych, pod warunkiem, że oferują oni wystarczające gwarancje w odniesieniu do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO: nr 2016-679).

https://perfect-skin.fr/ zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony bezpieczeństwa Informacji, a w szczególności do zapewnienia, że nie zostaną one przekazane osobom nieupoważnionym. Jednakże, jeśli incydent mający wpływ na integralność lub poufność Informacji Klienta zostanie zgłoszony do https://perfect-skin.fr/Klient zostanie jak najszybciej poinformowany o podjętych środkach naprawczych. Ponadto https://perfect-skin.fr/ nie gromadzi żadnych "danych wrażliwych".

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez podmioty zależne od https://perfect-skin.fr/ i podwykonawców (usługodawców), wyłącznie w celu osiągnięcia celów niniejszej polityki.

W ramach swoich obowiązków i w celach określonych powyżej, główne osoby, które mogą mieć dostęp do danych Użytkowników https://perfect-skin.fr/ to głównie nasi agenci obsługi klienta.

8. Powiadomienie o incydencie

Pomimo naszych najlepszych starań, żadna metoda transmisji przez Internet i żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczna. W związku z tym nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa. Jeśli dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa, powiadomimy zainteresowanych użytkowników, aby mogli podjąć odpowiednie działania. Nasze procedury powiadamiania o incydentach uwzględniają nasze zobowiązania prawne, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci byli w pełni informowani o wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem ich konta i aby dostarczać im wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia ich własnych obowiązków sprawozdawczych.

Żadne dane osobowe użytkownika https://perfect-skin.fr/ są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, cedowane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Jedynie założenie zakupu https://perfect-skin.fr/ a jego prawa pozwoliłyby na przekazanie wspomnianych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei byłby związany takim samym obowiązkiem zachowania i modyfikacji danych w odniesieniu do użytkownika strony. https://perfect-skin.fr/.

Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa i poufności Danych osobowych i Danych osobowych dotyczących zdrowia, https://perfect-skin.fr/ korzysta z sieci chronionych przez standardowe urządzenia, takie jak zapory ogniowe, pseudonimizacja, szyfrowanie i hasła.

Podczas przetwarzania Danych osobowych, https://perfect-skin.fr/podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu ich ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

9. Łącza hipertekstowe, pliki cookie i znaczniki internetowe

Strona internetowa https://perfect-skin.fr/ zawiera szereg hiperłączy do innych stron, utworzonych za zgodą https://perfect-skin.fr/. To jednak nie koniec historii, https://perfect-skin.fr/ nie ma możliwości sprawdzenia zawartości stron odwiedzanych w ten sposób i w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

O ile użytkownik nie zdecyduje się na dezaktywację plików cookie, akceptuje fakt, że witryna może z nich korzystać. Użytkownik może dezaktywować te pliki cookie w dowolnym momencie, bezpłatnie, korzystając z opcji dezaktywacji oferowanych użytkownikowi i opisanych poniżej, mając świadomość, że może to ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do całości lub części Usług oferowanych przez witrynę.

9.1 PLIKI COOKIE

Plik "cookie" to niewielki plik danych wysyłany do przeglądarki Użytkownika i przechowywany na jego urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) (zwany dalej "plikiem cookie"). Plik ten zawiera takie informacje, jak nazwa domeny Użytkownika, dostawca usług internetowych Użytkownika, system operacyjny Użytkownika oraz data i godzina dostępu. Pliki cookies w żaden sposób nie mogą uszkodzić urządzenia końcowego Użytkownika.

https://perfect-skin.fr/ może przetwarzać informacje o wizycie Użytkownika w Witrynie, takie jak przeglądane strony i przeprowadzone wyszukiwania. Informacje te umożliwiają https://perfect-skin.fr/ ulepszania zawartości Strony i komfortu przeglądania jej przez Użytkownika.

Ponieważ pliki cookie ułatwiają przeglądanie i/lub świadczenie usług oferowanych przez Witrynę, Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby umożliwić mu podjęcie decyzji o ich akceptacji, tak aby pliki cookie były przechowywane w terminalu lub, przeciwnie, aby były odrzucane, systematycznie lub w zależności od nadawcy. Użytkownicy mogą również skonfigurować swoje oprogramowanie przeglądarki tak, aby od czasu do czasu mieli możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie, zanim plik cookie zostanie prawdopodobnie zapisany na ich terminalu. https://perfect-skin.fr/ informuje Użytkownika, że w takim przypadku możliwe jest, że nie wszystkie funkcje jego przeglądarki będą dostępne.

Jeśli Użytkownik odmówi zapisywania plików cookie na swoim urządzeniu końcowym lub w przeglądarce, lub jeśli Użytkownik usunie zapisane pliki cookie, Użytkownik zostanie poinformowany, że jego przeglądanie i korzystanie z Witryny może być ograniczone. Może to również mieć miejsce, gdy https://perfect-skin.fr/ lub jeden z jego dostawców usług nie może rozpoznać, dla celów zgodności technicznej, typu przeglądarki używanej przez terminal, języka i ustawień wyświetlania lub kraju, z którego terminal wydaje się być połączony z Internetem.

W stosownych przypadkach, https://perfect-skin.fr/ zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego działania Witryny i wszelkich usług oferowanych przez https://perfect-skin.fr/wynikających z (i) odmowy akceptacji Cookies przez Użytkownika (ii) braku możliwości korzystania z Cookies przez Użytkownika. https://perfect-skin.fr/ do zapisywania lub przeglądania plików cookie niezbędnych do ich działania zgodnie z wyborem użytkownika. W celu zarządzania plikami cookie i wyborami użytkownika konfiguracja każdej przeglądarki jest inna. Jest to opisane w menu pomocy przeglądarki, które wskaże, w jaki sposób Użytkownik może zmodyfikować swoje życzenia dotyczące plików cookie.

Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wyrazić i zmodyfikować swoje życzenia dotyczące plików cookie. https://perfect-skin.fr/ może również korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu gromadzenia i przetwarzania informacji opisanych w niniejszej sekcji.

Wreszcie, klikając ikony dedykowane sieciom społecznościowym Twitter, Facebook, Linkedin i Google Plus pojawiające się na stronie https://perfect-skin.fr/ i jeśli Użytkownik zaakceptował zapisywanie plików cookie, kontynuując przeglądanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej https://perfect-skin.fr/Twitter, Facebook, Linkedin i Google Plus mogą również umieszczać pliki cookie na urządzeniach końcowych użytkownika (komputer, tablet, telefon komórkowy).

Tego rodzaju pliki cookie są umieszczane na urządzeniach końcowych użytkownika tylko wtedy, gdy wyrazi on na to zgodę, kontynuując przeglądanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej. https://perfect-skin.fr/. Użytkownik może jednak w każdej chwili wycofać swoją zgodę na korzystanie z tej strony internetowej. https://perfect-skin.fr/ ustawia ten typ pliku cookie.

Artykuł 9.2. TAGI INTERNETOWE

https://perfect-skin.fr/ może od czasu do czasu wykorzystywać sygnały nawigacyjne (znane również jako "tagi", tagi akcji, jednopikselowe pliki GIF, przezroczyste pliki GIF, niewidoczne pliki GIF i pliki GIF typu "jeden do jednego") i wdrażać je za pośrednictwem wyspecjalizowanego partnera zajmującego się analizą sieci, który może znajdować się (a tym samym przechowywać odpowiednie informacje, w tym adres IP użytkownika) w innym kraju.

Te sygnały nawigacyjne są umieszczane zarówno w reklamach internetowych umożliwiających użytkownikom dostęp do Witryny, jak i na różnych stronach Witryny.

Technologia ta umożliwia https://perfect-skin.fr/ oceny reakcji odwiedzających na Witrynę i skuteczności jej działań (na przykład liczby otwarć strony i przeglądanych informacji), a także korzystania z tej Witryny przez Użytkownika.

Zewnętrzny dostawca usług może zbierać informacje o odwiedzających Stronę i inne strony internetowe za pomocą tych znaczników, tworzyć raporty dotyczące aktywności na Stronie do wiadomości https://perfect-skin.fr/oraz świadczyć inne usługi związane z korzystaniem z witryny i Internetu.

10. Prawo właściwe i jurysdykcja.

Wszelkie spory związane z korzystaniem z witryny https://perfect-skin.fr/ podlega prawu francuskiemu. Z wyjątkiem przypadków, w których prawo na to nie zezwala, wyłączna jurysdykcja przysługuje właściwym sądom Malty.